Uvjeti korištenja servisa

1.1. Općim uvjetima su uređeni međusobni odnosi Upravitelja sustava i Naručitelja.
1.2. Izrazi korišteni u općim uvjetima znače:
 • 1.2.1. Upravitelj sustava pripreme, potpisivanja, slanja i primanja računa, odobrenja i opomena, te privitaka, Moj eRačun.hr je tvrtka Elektronički računi d.o.o., Ilica 412a, 10000 Zagreb.
 • 1.2.2. Naručitelj je pravna ili fizička osoba, koja koristi usluge Upravitelja sustava putem sustava Moj-eRačun.hr
 • 1.2.3. Primatelj je pravna ili fizička osoba, koja koristi usluge Upravitelja sustava putem sustava Moj-eRačun.hr
 • 1.2.4. Napredni elektronički potpis je elektronički potpis koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis. Koristi se za potpisivanje Elektroničkih dokumenata, računa i opomena, generiranih od strane korisnika sustava Moj-eRačun.hr
 • 1.2.5. Aplikativni certifkat je elektronički potpis izdan od strane FINA-e, na ime upravitelja sustava Moj-eRačun.hr, Elektronički računi d.o.o. . Koristi se za potpisivanje Elektroničkih dokumenata, računa i opomena, generiranih od strane korisnika sustava Moj eRačun.hr i poslanih preko sustava Moj-eRačun.hr
 • 1.2.6. Vremenski žig je podatkovni objekt koji nedvojbeno i nerazdvojivo povezuje određene podatke s određenim vremenom, čime je omogućeno dokazivanje postojanja tih podatka prije tog vremena.
 • 1.2.7. eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOdbijanje, eOpomena su elektronički dokumenti napravljeni od strane Naručitelja, te poslani kroz sustav Moj eRačun.hr primatelju
 • 1.2.8. ePrivitak je privitak koji u elektroničkom obliku Naručitelj kao prilog šalje uz eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOdbijanje, eOpomenu ili bilo koji eDokument kroz sustav Moj eRačun.hr primatelju
 • 1.2.9. eDokument je svaki elektronički dokument napravljen od strane Naručitelja, te poslan kroz sustav Moj eRačun.hr primatelju
 • 1.2.10. Korisnički paket omogućava Naručitelju slanje eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOdbijanja, eOpomene ili bilo kojeg drugog eDokumenta, te korištenje dodatnih usluga objavljenih u cjeniku, a u zavisnosti od izabranog paketa
 • 1.2.11. eArhiva je elektronička arhiva dokumenata poslanih i primljenih kroz sustav Moj eRačun.hr, te dokumenata pohranjenih u istu kroz druge sustave od strane Naručitelja
 • 1.2.12. DMS je sustav kolanja i upravljanja svim dokumentima koje Naručitelj zaprimi u DMS
 • 1.2.13. Sigurnosna politika sustava Moj-eRačun.hr je skup standarda, procedura i u sustav Moj eRačun.hr implementiranih enkripcijskih programskih rješenja, koja omogućavaju da eRačuni, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnice, eOdbijanje, ePrivitci i ostali poslani i primljeni eDokumenti, budu vidljivi samo i isključivo pošiljatelju i primatelju poslanih dokumenata
2.2. Upravitelj obavlja slijedeće poslove:
 • 2.2.1. Određuje uvjete za korištenje sustava Moj eRačun.hr (u daljnjem tekstu: sustav)
 • 2.2.2. Određuje uvjete ulaska i izlaska iz sustava
 • 2.2.3. Omogućuje korisnicima 24 satni pristup sustavu
 • 2.2.4. Omogućuje korisnicima pripremu, slanje i primanje eRačuna eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnica, eOdbijanja, ePrivitaka te ostalih poslanih i primljenih eDokumenata
 • 2.2.5. Omogućuje Naručitelju, da ukoliko pošalje Primatelju putem sustava Moj-eRačun.hr, eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOtpremnicu, eOdbijanje, ePrivitak i ostali poslane i primljene eDokumente, a koji nisu ovjereni Naprednim elektroničkim potpisom i Vremenskim žigom, da iste ovjeri u ime Naručitelja Aplikativnim certifikatom koji glasi na ime Upravitelja sustava te im na taj način Upravitelj osigura cjelovitost sadržaja
 • 2.2.6. Obavještava korisnike sustava o uspješno ili neuspješno obavljenim dostavama svih poslanih dokumenata kroz sustav Upravitelja
 • 2.2.7. Upravitelj ne odgovara za sadržaj poslanih dokumenata koje Naručitelj šalje Primatelju kroz sustav
 • 2.2.8. Upravitelj ne odgovara za ispravnost podataka koje je Naručitelj poslao Primatelju kroz sustav
 • 2.2.9. Upravitelj ne odgovara za zlouporabu korisničkog imena i zaporke koju je Naručitelj dobio registracijom i prihvaćenjem Općih uvjeta korištenja sustava Moj eRačun.hr, ukoliko korisnik svoje korisničko ime i lozinku u slučaju gubitka ili otuđenja od treće strane odmah nije prijavio Upravitelju sustava
 • 2.2.10. Upravitelj je dužan čuvati podatke sukladno Sigurnosnoj politici servisa Moj-eRačun.hr, te sve podatke koji se tiču Naručiteljeva i Primateljeva poslovanja kategorizirati kao poslovnu tajnu
 • 2.2.11. Upravitelj mora korisnike obavještavati o novostima vezanim uz sustav, pogotovo o novostima koje se tiču sigurnosti sustava
3.1. Naručitelj za prijavu u sustav popunjava, ovjerava i dostavlja Upravitelju obrasce za registraciju, i prihvaća Opće uvjete poslovanja za korištenje sustava www.moj-eracun.hr
3.2. Ukoliko se dogodi da su podaci uneseni kod prijave na sustav (registracije) neispravni, naručitelj je dužan o tome obavijestiti upravitelja i poslati mu ispravne podatke
3.3. Ukoliko Naručitelj pošalje Primatelju putem sustava Moj-eRačun.hr; eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOtpremnicu, eOdbijanje, ePrivitak ili neki drugi eDokument, a koji nije ovjeren Naprednim elektroničkim potpisom i Vremenskim žigom, Naručitelj daje odobrenje Upravitelju da iste automatski ovjeri Aplikativnim certifikatom i Vremenskim žigom u ime Naručitelja i time osigura poslanom dokumentu cjelovitost sadržaja
3.4. Naručitelj prilikom registracije dobiva korisničko ime i zaporku za pristup sustavu Moj-eRačun.hr
3.5. Naručitelj je dužan korisničko ime i zaporku, a koju je dobio registracijom i prihvaćenjem Općih uvjeta korištenja sustava Moj eRačun.hr, čuvati od gubitka ili otuđenja trećih, a kao poslovnu tajnu. U slučaju gubitka ili otuđenja od treće strane Naručitelj mora odmah prijaviti gubitak ili otuđenje Upravitelju sustava. U slučaju štete nastale uslijed gubitka ili zlouporabe zaporke s korisničke strane, upravitelj sustava ne snosi nikakvu odgovornost
3.6. Odmah nakon registracije od strane Naručitelja, dostave popunjenih obrazaca za registraciju Upravitelju, verifikacije podataka zaprimljenih kroz registraciju Naručitelja, a od strane Upravitelja, slijedi aktivacija korisničkog računa, te Naručitelj može početi koristiti sustav
3.7. Naručitelj se obvezuje u sustav upisivati i Primateljima slati eRačune, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnice, eOdbijanje, ePrivitke i ostale eDokumente s ispravnim i istinitim podatcima
3.8. Podatci se u sustav upisuju elektronskim putem na samom portalu ili putem propisane datoteke u elektroničkom obliku
3.9. Naručitelj se obvezuje s osobitom pažnjom pristupiti kod upisa adrese elektronske pošte,a na koju će obavijest o dostavljenom eRačunu, eOdobrenju, eTerećenju, eOtpremnici, eOdbijanju, ePrivitku i bilo kojem drugom eDokumentu kroz sustav Moj-eRačun.hr biti poslan, te je u potpunosti odgovoran za ispravnost upisane adrese elektronske pošte Primatelja koju koristi pri slanju dokumenata putem servisa Moj-eRačun
4.1. Primatelj je pravna ili fizička osoba, koja koristi usluge Upravitelja sustava putem sustava Moj-eRačun.hr
4.2. Primatelj kao preduvjet zaprimanja prve obavijesti o primitku eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnice, eOdbijanja, ePrivitka i bilo kojeg drugog eDokumenta, mora na pitanje koje će mu biti dostavljeno u formatu elektroničke pošte, da li prihvaća dostavu eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnica, eOdbijanja, ePrivitaka i bilo kojeg drugog eDokumenta putem sustava Moj-eRačun.hr potvrdno odgovoriti, da prihvaća dostavu istih od svih svojih dobavljača putem sustava Moj-eRačun.hr
4.3. Primatelj koji nije potvrdno odgovorio na pitanje koje se navodi u točci 4.2., neće biti u mogućnosti preuzimati elektroničke dokumente iz sustava Moj-eRačun, sve dok na pitanje iz navedene točke ne odgovori potvrdno.
4.4. Primatelj koji je potvrdno odgovorio na točku 4.2., ne može odbiti primitak eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnice, eOdbijanja, ePrivitka i bilo kojeg drugog eDokumenta, od bilo kojeg korisnika sustava Moj-eRačun.hr
4.5. Primatelj nakon što je prihvatio elektronički način dostave eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnice, eOdbijanja, ePrivitka i bilo kojeg drugog eDokumenta, a putem sustava Moj eRačun.hr, prvi puta prolazi trostruku provjeru ispravnosti identiteta primatelja na sustavu Moj-eRačun.hr
4.6. Nakon provjere ispravnosti identiteta primatelja, te prihvaćanja Općih uvjeta korištenja sustava Moj eRačun.hr, Primatelj dobiva korisničko ime i zaporku za pristup sustavu Moj eRačun.hr
4.7. Primatelj je dužan korisničko ime i zaporku, koju je dobio provjerom ispravnosti identiteta sebe kao primatelja i prihvaćenjem Općih uvjeta korištenja sustava Moj-eRačun.hr, čuvati od gubitka ili otuđenja trećih strana, a kao poslovnu tajnu. U slučaju gubitka ili otuđenja od treće strane Primatelj mora odmah prijaviti gubitak ili otuđenje Upravitelju sustava. U slučaju štete nastale uslijed gubitka ili zlouporabe zaporke s korisničke strane, upravitelj sustava ne snosi odgovornost

eDokumenti i korisnički paket

5.1. eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOdbijanje, eOpomena su elektronički dokumenti napravljeni od strane Naručitelja, te poslani kroz sustav Moj-eRačun.hr Primatelju
5.2. eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOdbijanje otpravljaju se i primaju putem sustava Moj-eRačun sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (NN73-13)
5.3. eOpomena otpravlja se i prima putem sustava Moj-eRačun sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi
5.4. Svaki eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOdbijanje, eOpomena poslani kroz sustav Moj eRačun.hr bez prethodne aplikacije Naprednog elektroničkog potpisa, potpisani su Aplikativnim certifkatom izdanim od strane FINAe ili izdanim od strane bilo kojeg ovlaštenog CA (Certificate Authority-a – Certificirani izdavatelj Aplikativnih certifikata) s područja Europske unije, i Vremenskim žigom izdanim od strane bilo kojeg ovlaštenog TSA (Time Stamp Authority-a – ovlašteni izdavatelj Vremenskih žigova) s područja Europske unije
6.1. ePrivitak je privitak koji u elektroničkom obliku Naručitelj kao prilog šalje uz eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOdbijanje, eOpomenu ili bilo koji drugi eDokument
6.2. Naručitelj je isključivo odgovoran za sadržaj ePrivitka
6.3. Upravitelj će Naručitelju omogućiti u sustavu , da ukoliko želi, poslani ePrivitak bude automatski potpisan Aplikativnim certifikatom i ovjeren Vremenskim žigom
7.1. eDokument je bilo koji elektronički dokument napravljen od stane Naručitelja, te poslan kroz sustav Moj-eRačun Primatelju
7.2. eDokument otpravlja se i prima putem sustava Moj-eRačun sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi
7.3. Naručitelj je isključivo odgovoran za sadržaj eDokumenta
7.4. Upravitelj će Naručitelju omogućiti u sustavu, da ukoliko želi, poslani eDokument bude automatski potpisan Aplikativnim certifikatom i ovjeren Vremenskim žigom
8.1. Korisnički paket je paket usluga koji Naručitelju omogućava slanje eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOdbijanja, eOpomene ili bilo koji drugog eDokumenta, te korištenje dodatnih usluga sustava Moj-eRačun
8.2. Korisnički paket i dodatne usluge koje uključuje definirani su u službenom cjeniku sustava Moj-eRačun.hr
8.3. Korisnički paket se sastoji od mjesečne pretplate za korištenje sustava Moj-eRačun i ukupnog ugovorenog broja eRačuna po ugovoru između Naručitelja i Upravitelja sustava Moj-eRačun.hr za sve ugovorne mjesece iz potpisanog ugovora između Upravitelja i Naručitelja

eArhiva i DMS

9.1. eArhiva, u sustavu Moj-eRačun naziva se i Moj-eArhiv
9.2. arhiviranje različitih dokumenata omogućeno je svim Naručiteljima unutar sustava Moj-eRačun
9.3. cijena korištenja eArhive definirana je cjenikom sustava Moj-eRačun.hr
9.4. eArhiva je elektronička arhiva poslanih i primljenih eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOdbijanja, eOpomena, ePrivitaka ili bilo koji drugog eDokumenta kroz sustav Moj eRačun.hr
9.5. eArhiva je i elektronička arhiva svih ostalih dokumenata pohranjenih u istu od strane Naručitelja kroz druge sustave
9.6. eArhiva za sve poslane i primljene dokumente je svakom naručitelju automatski uključena po aktiviranju Korisničkog paketa kojeg je Naručitelj ugovorio s Upraviteljem
9.7. eArhiva iz točke 9.6. ne naplaćuje se prvih 90 dana, unutar kojih Naručitelj može otkazati uslugu eArhive. Naručitelj može otkazati uslugu eArhive i po proteku 90 dana od aktiviranja korisničkog paketa, te će mu u tom slučaju ista biti isključena od početka idućeg mjeseca
9.8. Naručitelj može odvojeno uključiti ili isključiti eArhivu koje šalje i/ili prima preko sustava Moj-eRačun.hr
9.9. eArhiva eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOdbijanja, eOpomena, ePrivitaka ili bilo koji drugog eDokumenta poslanog ili primljenog kroz sustav Moj eRačun.hr čuva se na period od 11 godina od dana zaprimanja dokumenta u Moj-eArhiv
9.10. Upravitelj čuva sve poslane i primljene eRačune, eOdobrenja, eTerećenja, eOdbijanja, eOpomene, ili bilo koji drugog eDokumente kroz sustav Moj-eRačun na period od 11 godina, bez obzira imaju li Naručitelj ili Primatelj uključenu uslugu eArhiva (Moj-eArhiv). U slučaju da Naručitelj ili Primatelj imaju potrebe dolaska do dokumenata iz eArhive bez uključene usluge iste, dobava tih dokumenata iz eArhive naplaćuje se sukladno cjeniku sustava Moj-eRačun.hr
9.11. Upravitelj čuva sve poslane i primljene ePrivitke poslane uz eRačune, eOdobrenja, eTerećenja, eOdbijanja, eOpomene, ili bilo koji drugog eDokumente kroz sustav Moj-eRačun na period od 5 godina, bez obzira imaju li Naručitelj ili Primatelj uključenu uslugu eArhiva (Moj-eArhiv). U slučaju da Naručitelj ili Primatelj imaju potrebe dolaska do dokumenata iz eArhive bez uključene usluge iste, dobava tih dokumenata iz eArhive naplaćuje se sukladno cjeniku sustava Moj-eRačun.hr
9.12. Upravitelj će omogućiti Naručitelju da dokumente u eArhivi arhivira i sprema zajedno s meta podatcima, te kasniju jednostavnu pretragu istih putem upisanih meta podataka
10.1. DMS je sustav kolanja i upravljanja svim dokumentima koje Naručitelj zaprimi u DMS, u sustavu Moj-eRačun naziva se i Moj-DMS
10.2. Moj-DMS mogu koristiti Naručitelji koji koriste Korisnički paket za Moj-DMS (različit od Korisničkog paketa iz točke VIII.)
10.3. Naručitelj plaća svaki dokument koji je zaprimio u svoj DMS (Moj-DMS), a sukladno cjeniku sustava Moj-eRačun
10.4. Moj-DMS integrirani je dio sa sustavom Moj-eArhiv (eArhiva)
10.5. dokumenti koji se zaprimaju u Moj-DMS mogu biti svi poslani i primljeni eRačuni, eOdobrenja, eTerećenja, eOdbijanja, eOpomene, ePrivitci ili bilo koji drugi eDokumenti kroz sustav Moj eRačun.hr
10.6. dokumente koje zaprima u Moj-DMS Naručitelj može zaprimiti i kroz bilo koji drugi vanjski sustav

Sigurnosna politika, načini korištenja, plaćanje i završne odredbe

11.1. Sigurnosna politika sustava Moj-eRačun.hr je skup standarda, procedura i u sustav Moj-eRačun.hr implementiranih enkripcijskih programskih rješenja, koja omogućavaju da eRačuni, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnice, eOdbijanje, ePrivitci i ostali poslani i primljeni eDokumenti, budu vidljivi samo i isključivo pošiljatelju i primatelju poslanih dokumenata
11.2. Povjerljive podatke koje posredno sadržavaju eRačuni, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnice, eOdbijanje, ePrivitci i ostali poslani i primljeni eDokumenti nadzire isključivo računalni sustav, te zaposlenici Upravitelja Moj-eRačun.hr; suradnici i/ili klijenti nemaju pravo niti mogućnost uvida u iste, osim ako ih vlasnik podataka nije za to sam ovlastio
11.3. Svi podaci šalju se preko SSL protokola, te su enkritptirani algoritmom, stoga ih neovlaštena osoba koja nema tajni ključ koji posjeduje Upravitelj sustava Moj-eRačun.hr, ne može čitati
11.4. Svi podaci pohranjeni su na mjestu za pohranu s redundantnim kopijama, te ostaju sačuvani u slučaju bilo kakve nepredviđene nezgode
11.5. Svaki skup podataka pojedinog klijenta na mjestu za pohranu nalazi se u njegovom posebnom diskovnom odjeljku zaštićenom korisničkim imenom i lozinkom poznatom samo klijentu. Proces autentifikacije nadzire samo računalni sustav, a u posebnim slučajevima osoba ovlaštena od strane klijenta.
11.6. Tvrtka Elektronički računi d.o.o. iz Zagreba, Ilica 412a, prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih korisnika, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem usluga sukladno pozitivnom zakonodavstvu, sve u svrhu korištenja uslugama koje pruža. Korisnici tvrtke Elektronički računi d.o.o. imaju pravo na: pristup, ispravak, brisanje, prigovor tvrtki i/ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ograničavanje obrade i prenosivost svojih osobnih podataka. Osobni podaci korisnika će biti pohranjeni na razdoblje propisano relevatnim propisima (npr. iz računovodstva i arhivskog gradiva) iz razloga što tvrtka ima zakonsku i ugovornu obvezu obrađivati iste. Službenik za zaštitu osobnih podataka tvrtke Elektronički računi d.o.o. je mr. sc. Nenad Težak, dipl. inf.
12.1. Naručitelj može koristiti sustav Moj-eRačun.hr za izradu, potpisivanje i dostavu eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnica, eOdbijanja, ePrivitaka ili nekog drugog eDokumenta, za eArhivu(Moj-eArhiv), za DMS (Moj-DMS) i izradu raznih izvještaja, na sljedeće načine;
 • 12.1.1. Izrada i slanje eRačuna, eOdobrenja, eTerećenja, eOtpremnice, eOdbijanja, eOpomene ili neki drugog eDokumenta
  • 12.1.1.1. Da samostalno na svom računalu izradi eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOtpremnicu, eOdbijanje, eOpomenu ili neki drugi eDokument, te ih potpiše svojim Naprednim elektroničkim potpisom i pošalje ih preko sustava Moj-eRačun Primatelju
  • 12.1.1.2. Da samostalno na svom računalu izradi eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOtpremnicu, eOdbijanje, eOpomenu ili neki drugi eDokument, te ga pošalje ih preko sustava Moj-eRačun Primatelju. Sustav Moj-eRačun će ovjeriti poslani dokument svojim Aplikativnim certifikatom i Vremenskim žigom, u ulozi Informacijskog posrednika, a kako bi se dokumentu osigurala cjelovitost sadržaja
 • 12.1.2. Da samostalno priloži ePrivitak uz već poslani dokument kroz sustav Moj-eRačun.hr
12.2. Upravitelj je obavezan pružiti dostavu obavijesti o dostavljenim, ne dostavljenim dokumentima poslanim kroz Moj-eRačun.hr sustav
12.3. Izrada izvještaja
 • 12.3.1. Naručitelj i Primatelj imaju mogućnost korištenja izvještaja unutar sustava Moj-eRačun
12.4. eArhiva (Moj-eArhiv) – mogućnosti korištenja
 • 12.4.1. Naručitelj može uključiti ili isključiti korištenje eArhive
 • 12.4.2. Upravitelj na izričit pismeni zahtjev Naručitelja ili Primatelja, može istima dati uvid u njihove arhive. Ukoliko je ista uključena bez naknade,a ukoliko je ista isključena uz naknadu
12.5. DMS (Moj-DMS) – mogućnost korištenja
 • 12.5.1. Upravitelj će ukoliko Naručitelj ugovori Korisnički paket za Moj-DMS (različit od Korisničkog paketa iz točke VIII.), omogućiti Naručitelju korištenje istoga
12.6. Sve dokumente koje Naručitelj pošalje zadnji kalendarski dan u mjesecu nakon 23 sata i 45 minuta, biti će zaprimljeni od strane Moj-eRačun sustava idući dan odmah nakon 00 sati i 01 minuta
13.1. Naručitelj se obvezuje uredno plaćati usluge Upravitelja sustava u skladu s potpisanim Ugovorom, Općim uvjetima odnosno cjenikom, a koji je uvijek javno dostupan na www.moj-eracun.hr
13.2. Upravitelj sustava Moj-eRačun.hr, a u čiju korist se vrši plaćanje je tvrtka: Elektronički računi d.o.o., Ilica 412a, Zagreb, OIB 42889250808
13.3. Organizator usluge će Naručitelju izdati račun za usluge sustava Moj-eRačun.hr na mjesečnoj bazi
13.4. Organizator usluge će Primatelju izdati račun usluge sustava Moj-eRačun.hr na mjesečnoj bazi isključivo ako je Primatelj zatražio dobavu dokumenata iz eArhive ili ukoliko preuzima eRačun, eOdobrenje, eTerećenje, eOdbijanje, eOpomenu, ePrivitak ili bilo koji drugog eDokument nakon proteka roka od 45 dana od dana prvog preuzimanja dokumenta sa sustava Moj-eRačun
14.1. Ugovorne strane su suglasne da će moguće sporove pokušati riješiti sporazumno, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu
14.2. Naručitelj potpisom svakog dokumenta u sustavu Moj-eRačun potvrđuje da je pročitao i preuzeo Opće uvjete te prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze
14.3. Naručitelj slanjem svakog dokumenta kroz sustav Moj-eRačun gdje je dao po ovim Općim uvjetima ovlaštenje Upravitelju da ovjeri dokument svojim Aplikativnim certifikatom i Vremenskim žigom potvrđuje da je pročitao i preuzeo Opće uvjete te prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze.
14.4. Primatelj primitkom svakog dokumenta preko sustava Moj-eRačun ili plaćanjem prvog ili svakog slijedećeg eRačuna koji je zaprimio preko sustava Moj-eRačun, potvrđuje da je pročitao i preuzeo Opće uvjete te prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze
14.5. U slučaju da Upravitelj sustava prestane s radom iz bilo kojih okolnosti, obavezuje se prije završetka obavljanja poslovne aktivnosti iz ovih Općih uvjeta, o tome obavijestiti Naručitelje, Primatelje i sve korisnike servisa Moj-eRačun, te im omogućiti, u slučaju obaveze, preuzimanje kompletne korisnikove eArhive, a sukladno na www.moj-eracun.hr izvješenom cjeniku
14.6. Upravitelj zadržava pravo promjene Općih uvjeta. Svaka promjena Općih uvjeta biti će objavljena na web stranicama www.moj-eracun.hr i vrijedi prvi sljedeći radni dan

Elektronički računi d.o.o., Ilica 412a., 10 000 Zagreb. OIB: 42889250808 www.moj-eracun.hr, moj-eračun.hr, Moj-eRačun.hr, moj-eracun.hr, Moj-eRacun.hr, zaštićena su imena društva Elektronički računi d.o.o.

Preuzmite opće uvjete poslovanja