Uvjeti korištenja servisa

U smislu Općih uvjeta poslovanja pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1.1. Upravitelj je tvrtka Elektronički računi d.o.o., Ilica 412a, 10000 Zagreb
1.2. Naručitelj je pravna ili fizička osoba koja koristi usluge Upravitelja
1.3. Aplikativni certifikat je elektronički potpis izdan od strane FINA-e ili drugog CA (engl. Certificate authority) na ime upravitelja
1.4. Vremenski žig je podatkovni objekt koji nedvojbeno i nerazdvojivo povezuje određene podatke s određenim vremenom, čime je omogućeno dokazivanje postojanja tih podataka prije tog vremena
1.5. eDokumenti su eRačun, eOdobrenje, eOdgovor, eOpomena, eTerećenje, ePrimka, eNarudžbenica, eOtpremnica te eDokument u užem smislu (elektronički dokument koji je sadržajno i vizualno jednak papirnatom dokumentu, a prošao je kroz sustav Upravitelja)
1.6. Ostali dokumenti su privici poslani uz eDokumente (npr. slike, radni nalozi i sl.) te dokumenti učitani iz lokalne pohrane Naručitelja
1.7. Usluge su sve usluge koje pruža Upravitelj, uključujući Moj-eRačun, Moj-eArhiv i Moj-DMS
1.8. Sustav je bilo koja infrastruktura Upravitelja i njegovih suradnika koja omogućuje korištenje usluga
1.9. Korisnički račun čine korisničko ime i lozinka koje je Naručitelj dobio nakon što je uspješno dovršio postupak registracije i provjere vjerodostojnosti

2.1. Upravitelj:
2.1.1. se obvezuje održavati i ažurirati usluge i proizvode sukladno izmjenama pozitivnih propisa Republike Hrvatske i sukladno najboljoj poslovnoj praksi, kako bi Naručitelju bilo omogućeno pravilno korištenje istih
2.1.2. propisuje Opće uvjete poslovanja
2.1.3. određuje uvjete ulaska i izlaska iz sustava
2.1.4. omogućuje Naručitelju 24-satni pristup sustavu
2.1.5. omogućuje Naručitelju pripremu, pravovaljano i sigurno slanje i primanje te arhiviranje eDokumenata kroz sustav
2.1.6. obavještava Naručitelja o statusu eDokumenta poslanog kroz sustav (npr. dostavljeno, neuspješno i sl.)
2.1.7. obavještava Naručitelja o novostima u sustavu, naročito o novostima koje se tiču sigurnosti sustava.

2.2. Upravitelj nije odgovoran za:
2.2.1. sadržaj eDokumenata i ostalih dokumenata koji prođu kroz sustav; isti će biti proslijeđeni u sadržaju u kojem ih je kreirao Naručitelj, bez uvida od strane Upravitelja
2.2.2. zlouporabu korisničkog imena i lozinke Naručitelja.
3.1. Naručitelj može biti:
3.1.1. Korisnik, koji koristi usluge Upravitelja uz naknadu
3.1.2. Primatelj, koji isključivo zaprima eDokumente putem sustava.
3.2. Naručitelj je dužan:
3.2.1. korisnički račun čuvati od gubitka ili otuđenja trećih osoba, a kao poslovnu tajnu
3.2.2. odmah obavijestiti Upravitelja o oštećenom korisničkom računu, kako bi Upravitelj pomogao umanjiti nastalu štetu
3.2.3. dovršiti postupak registracije u kojem jamči za točnost podataka danih Upravitelju
3.2.3.1. ukoliko da netočne podatke, dužan je što je prije moguće dati ispravne
3.2.3.2. nakon registracije kojom Upravitelj provjerava i nakon provjere jamči za vjerodostojnost Naručitelja, slijedi aktivacija korisničkog računa i Naručitelj može početi s uporabom usluga
3.2.4. održavati svoju hardversku i softversku opremu preko koje koristi usluge i/ili zaprima eDokumente
3.2.5. koristiti usluge sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sukladno najboljoj poslovnoj praksi.
3.3. Korisnik:
3.3.1. je dužan poštovati odredbe Ugovora o uporabi usluga (ako je isti potpisao) i Općih uvjeta poslovanja (koji vrijede za sve korisnike)
3.3.2. ovlašćuje Upravitelja da u ime Korisnika verificira sve poslane i arhivirane eDokumente i/ili ostale dokumente elektroničkim potpisom (korištenjem vlastitog Aplikativnog certifikata) i Vremenskim žigom te time osigura dokumentima cjelovitost sadržaja.
3.4. Primatelj:
3.4.1. Primatelj prolazi dvostruku provjeru vjerodostojnosti identiteta prije nego što prihvati zaprimanje eDokumenta putem sustava.
3.4.2. Primatelj koji nije prošao proces provjere vjerodostojnosti neće biti u mogućnosti preuzimati elektroničke dokumente putem sustava sve dok to ne učini.
3.4.3. Primatelj zaprimanjem bilo kojeg dokumenta putem sustava potvrđuje da to podrazumijeva dogovor o obradi dokumenta, da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze te da prihvaća dostavu dokumenata od svih svojih dobavljača putem sustava.

Podrška se razvrstava u tri kategorije: redovna, sistemska i posebna.
4.1. Redovna podrška podrazumijeva pružanje općih informacija o funkcioniranju sustava - npr. pristup uslugama, načini korištenja usluga, podrška pri slanju i/ili preuzimanju eDokumenata i sl. .

4.2. Sistemska podrška
4.2.1. Naručitelj će Upravitelju prijaviti elektroničkom poštom sve nepravilnosti u radu sustava, što se smatra sistemskom podrškom. Ustanovljene nepravilnosti će se razvrstati u tri skupine:
4.2.1.1. Prioritet 1. razine – nepravilnosti koje onemogućuju odnosno znatno otežavaju rad ili korištenje sustava ili pak ugrožavaju sadržaj pohranjen u sustavu
4.2.1.2. Prioritet 2. razine – ostale nepravilnosti koje otežavaju korisnikov rad
4.2.1.3. Prioritet 3. razine – nepravilnosti koje ne utječu osobito na rad korisnika.
4.2.2. Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 1. razine, Upravitelj je dužan započeti s otklanjanjem nepravilnosti u najkraćem mogućem roku.
4.2.3. Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 2. razine, rok za otklanjanje nedostatka je najdulje 10 radnih dana, s tim da će Upravitelj nastojati problem riješiti što je prije moguće.
4.2.4. Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 3. razine, Upravitelj će jenastojati riješiti što prije, uzevši u obzir opseg spornog problema i postojećih obveza prema drugim korisnicima.
4.3. Posebna podrška
4.3.1. Ukoliko Upravitelj ocijeni da se tražena podrška odnosi na veće izmjene koje zadiru u izgled ili funkcionalnost sustava (dalje u tekstu: posebna podrška), troškovi takve intervencije nisu sadržani ni u redovnoj ni u sistemskoj podršci, već se naplaćuju zasebno.
4.3.2. Usluga posebne podrške smatrat će se naručenom samo ako ju je pismenim putem naručila službena osoba Naručitelja. U protivnom, Naručitelj nije dužan prihvatiti račun Upravitelja.
4.3.3. Za vrijeme pružanja posebne podrške Naručitelj je dužan osigurati prisutnost osobe upoznate s funkcioniranjem i stanjem sustava.
4.3.4. Usluga posebne podrške plaća se na temelju zasebno ispostavljenog računa (plativog najkasnije 15 dana od dana dostave Naručitelju), a mogu ga sačinjavati slijedeće stavke:
4.3.4.1. satnica za radno vrijeme razvojnog inženjera
4.3.4.2. putni troškovi po prijeđenom kilometru (važeća neoporeziva naknada za trošak goriva)
4.3.4.3. dnevnica za posebne podrške dulje od 12 sati, računajući i vrijeme provedeno na putu (važeći neoporezivi iznos)
4.4. Troškovi razvoja i konzultacija za uslugu Moj-DMS nisu uključeni u održavanje iz točke 4. ovih Općih uvjeta poslovanja, već se naplaćuju po Cjeniku.

Sigurnosna politika i završne odredbe


5.1. Sigurnosna politika Upravitelja je skup standarda, procedura, enkripcijskih programskih rješenja i algoritama koji osiguravaju sigurno funkcioniranje sustava i kvalitetnu zaštitu podataka.
5.2. Upravitelj je nositelj ISO27001 norme za informacijsku sigurnost.
5.3. Povjerljive podatke koje posredno sadržavaju eDokumenti i ostali dokumenti koji su prošli kroz sustav nadzire isključivo računalni sustav te zaposlenici i suradnici Upravitelja i/ili Naručitelji nemaju ni pravo ni mogućnost uvida u iste, osim ako ih vlasnik podataka nije za to sam ovlastio.
5.4. Svi podaci šalju se preko SSL protokola te su enkriptirani algoritmom, stoga ih neovlaštena osoba koja nema tajni ključ ne može čitati.
5.5. Svi podaci pohranjeni su na mjestu za pohranu s redundantnim kopijama te ostaju sačuvani u slučaju bilo kakve nepredviđene nezgode.
5.6. Svaki skup podataka pojedinog Naručitelja na mjestu za pohranu nalazi se u njegovom posebnom diskovnom odjeljku koji je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom poznatom samo Naručitelju. Proces autentifikacije nadzire samo računalni sustav, a u posebnim slučajevima osoba ovlaštena od strane Naručitelja.
5.7. Sukladnost poslovanja Upravitelja GDPR Uredbi EU: Upravitelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Naručitelja, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem usluga sukladno pozitivnom zakonodavstvu, a sve u svrhu korištenja uslugama koje pruža. Naručitelj ima pravo na: pristup, ispravak, brisanje, prigovor Upravitelju i/ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ograničavanje obrade i prenosivost svojih osobnih podataka. Osobni podaci Naručitelja bit će pohranjeni na razdoblje propisano relevatnim propisima (npr. iz računovodstva i arhivskog gradiva) radi toga što Upravitelj ima zakonsku i ugovornu obvezu obrađivati iste. Službenik za zaštitu osobnih podataka Upravitelja je Nenad Težak, info@expera.hr.

6.1. U slučaju da se utvrdi nevaljanost bilo koje odredbe Općih uvjeta poslovanja, to ne utječe na valjanost svih ostalih odredbi.
6.2. Sve eventualne sporove Upravitelj i Naručitelj (dalje u točki: stranke) obvezuju se prvo pokušati riješiti pregovorima. Za slučaj da stranke spor ne uspiju riješiti pregovorima, obvezuju se pokušati ga riješiti u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, u roku od 60 dana od početka mirenja. Rok od 60 dana može se produljiti suglasnom voljom stranaka. Prije okončanja mirenja stranke ne mogu pokrenuti sudski postupak. U slučaju da stranke ne sklope nagodbu u mirenju, njihov spor rješavat će stvarno nadležni sud u Zagrebu.
6.3. U slučaju da Upravitelj prestane s radom iz bilo kojih okolnosti, on se obvezuje prije završetka obavljanja poslovne aktivnosti iz ovih Općih uvjeta poslovanja o tome obavijestiti sve Naručitelje te im omogućiti preuzimanje pojedinih ili svih dokumenata iz eArhive, po Cjeniku.
6.4. Upravitelj zadržava pravo promjene Općih uvjeta poslovanja. Svaka promjena istih bit će objavljena na web stranicama www.moj-eracun.hr i vrijedi prvi slijedeći radni dan.
6.5. Pod terminima „Moj eRačun", "Moj-eRačun“, "moj-eracun" i sl., "Moj DMS", "Moj-DMS" i sl., "Moj eArhiv", "Moj-eArhiv" i sl., "eRa konverter" i sl., „Moj eRačun API v1“, Moj eRačun API v2“ i sl. podrazumijeva se jedan ili više računalnih programa, programskih sučelja, njihov izvorni kod, grafička rješenja te sva relevantna dokumentacija vezana uz sve nabrojano.
Ti računalni programi i sustavi, izvorni kod istih, njihova programska sučelja, grafička rješenja, kao i sva relevantna dokumentacija vezana uz iste, vlasništvo su trgovačkog društva Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 (dalje u tekstu: Društvo), koje je isključivi nositelj autorskog prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva u odnosu na iste. Bez izričitog pisanog odobrenja Društva nije dopušteno reproducirati, prenositi, distribuirati, niti izmjenjivati sadržaj računalnih programa i sustava, izvornog koda istih, njihovih programskih sučelja, grafičkih rješenja kao i sve relevantne dokumentacije vezane uz iste, bilo u cijelosti bilo u dijelovima, kao ni know how (znanja i iskustva) prenesen i za koji se saznalo temeljem istih, niti na bilo koji drugi način iskorištavati navedeno; osim za potrebe povezivanja s navedenim računalnim programima i sustavima Društva u cilju korištenja usluga i proizvoda Društva i/ili poslovne suradnje s Društvom.
Preuzmite opće uvjete poslovanja