Uvjeti korištenja servisa

U smislu Opdih uvjeta poslovanja pojedini pojmovi imaju sljedede značenje: 1.1.Upravitelj je tvrtka Elektronički računi d.o.o., Ilica 412a, 10000 Zagreb 1.2.Naručitelj je pravna ili fizička osoba, koja koristi usluge Upravitelja 1.3. Aplikativni certifikat je elektronički potpis izdan od strane FINA-e ili drugog CA (engl. Certificate authority) na ime upravitelja 1.4.Vremenski žig je podatkovni objekt koji nedvojbeno i nerazdvojivo povezuje određene podatke s određenim vremenom, čime je omogudeno dokazivanje postojanja tih podatka prije tog vremena 1.5.eDokumeti su eRačun, eOdobrenje, eOpomena, eTeredenje, ePrimka, eNarudženica, eOtpremnica te eDokument u užem smislu (elektronički dokument koji je sadržajno i vizualno jednak papirnatom dokumentu, a prošao je kroz sustav Upravitelja) 1.6.Ostali dokumenti su privitci poslani uz eDokumente (npr. slike, radni nalozi i sl.) te dokumenti učitani iz lokalne pohrane Naručitelja 1.7.Usluge su sve usluge koje pruža Upravitelj, uključujudi Moj-eRačun, Moj-eArhiv i Moj-DMS 1.8.Sustav je bilo koja infrastruktura Upravitelja i njegovih suradnika koja omoguduje korištenje usluga 1.9.Korisnički račun sačinjavaju korisničko ime i lozinka koje je Naručitelj dobio nakon što je uspješno dovršio postupak registracije i provjere vjerodostojnosti
2.1.Upravitelj: 2.1.1. se obvezuje održavati i ažurirati usluge i proizvode sukladno izmjenama pozitivnih propisa Republike Hrvatske i sukladno najboljoj poslovnoj praksi, a kako bi Naručitelju bilo omogudeno pravilno i pravovremeno korištenje istih 2.1.2. propisuje Opde uvjete poslovanja 2.1.3. određuje uvjete ulaska i izlaska iz sustava 2.1.4. omoguduje Naručitelju 24 satni pristup sustavu 2.1.5. omoguduje Naručitelju pripremu, pravovaljano i sigurno slanje i primanje te arhiviranje eDokumenata kroz sustav 2.1.6. obavještava Naručitelja o statusu eDokumenta poslanog kroz sustav (npr. dostavljeno, neuspješno i sl.) 2.1.7. obavještava Naručitelja o novostima u sustavu, pogotovo o novostima koje se tiču sigurnosti sustava 2.2.Upravitelj nije odgovoran za: 2.2.1. sadržaj eDokumenata i ostalih dokumenata koji prođu kroz sustav; isti de biti proslijeđeni u sadržaju u kojem ih je kreirao Naručitelj, bez uvida od strane Upravitelja 2.2.2. zlouporabu korisničkog imena i lozinke Naručitelja
3.1.Naručitelj može biti: 3.1.1. Korisnik, koji koristi usluge Upravitelja uz naknadu 3.1.2. Primatelj, koji isključivo zaprima eDokumente putem sustava 3.2.Naručitelj je dužan: 3.2.1. korisnički račun čuvati od gubitka ili otuđenja tredih, a kao poslovnu tajnu 3.2.2. odmah obavijestiti Upravitelja o oštedenom korisničkom računu, kako bi Upravitelj pomogao umanjiti nastalu štetu 3.2.3. održavati svoju hardversku i softversku opremu preko koje koristi usluge i/ili zaprima eDokumente 3.3.Korisnik je dužan: 3.3.1. poštovati odredbe Ugovora u uporabi usluga (ako je isti potpisao) i Opdih uvjeta poslovanja (koji vrijede za sve korisnike) 3.3.2. dovršiti postupak registracije u kojem jamči za točnost podataka danih Upravitelju 3.3.2.1. ukoliko da netočne podatke, dužan je što je prije mogude dati ispravne 3.3.2.2. nakon registracije te provjere vjerodostojnosti od strane Upravitelja, slijedi aktivacija korisničkog računa i Korisnik može početi s uporabom usluga 3.3.3. dopustiti Upravitelju da verificira sve poslane i arhivirane eDokumente i/ili ostale dokumente Aplikativnim certifikatom i Vremenskim žigom u ime Korisnika te time osigura dokumentima cjelovitost sadržaja 3.3.4. koristiti usluge sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sukladno najboljoj poslovnoj praksi 3.4.Primatelj: 3.4.1. prije no što prihvati zaprimanje eDokumenta putem sustava prolazi dvostruku provjeru vjerodostojnosti identiteta 3.4.2. Primatelj koji nije prošao proces provjere vjerodostojnosti nede biti u mogudnosti preuzimati elektroničke dokumente putem sustava, sve dok to ne učini 3.4.3. Primatelj zaprimanjem bilo kojeg dokumenta putem sustava potvrđuje da to podrazumijeva dogovor o obradi dokumenta, da je pročitao ove Opde uvjete poslovanja i da prihvada sva prava i obveze koje iz istih proizlaze te da prihvada dostavu dokumenata od svih svojih dobavljača putem sustava
4.1.Sistemska podrška 4.1.1. Naručitelj de Upravitelju prijaviti elektroničkom poštom sve nepravilnosti u radu sustava, što se smatra sistemskom podrškom. Ustanovljene nepravilnosti de se razvrstati u tri skupine: 4.1.1.1. Prioritet 1. razine – nepravilnosti koje onemoguduju odnosno znatno otežavaju rad ili korištenje sustava ili ugrožavaju sadržaj pohranjen u sustavu 4.1.1.2. Prioritet 2. razine – ostale nepravilnosti koje otežavaju korisnikov rad 4.1.1.3. Prioritet 3 razine – nepravilnosti koje ne utječu osobito na rad korisnika 4.1.2. Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 1. razine Upravitelj je dužan započeti s otklanjanjem nepravilnosti najkasnije sljededi radni dan od zaprimanja prijave, te de nastojati otkloniti nepravilnost u najkradem mogudem roku 4.1.3. Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 2. razine rok za otklanjanje nedostatka je najdulje 7 radnih dana, s tim da de Upravitelj nastojati problem riješiti što je prije mogude 4.1.4. Prijavljene nepravilnosti prioriteta 3. razine, Upravitelj de nastojati riješiti što prije, uzevši u obzir opseg spornog problema i postojedih obveza prema drugim korisnicima 4.2.Posebna podrška 4.2.1. Ukoliko Upravitelj ocijeni da se tražena podrška odnosi na vede izmjene koje zadiru u izgled ili funkcionalnost sustava (dalje u tesktu: posebna podrška), troškovi takve intervencije nisu sadržani u redovnoj niti u sistemskoj podršci ved se pladaju zasebno 4.2.2. Usluga posebne podrške smatrat de se naručenom samo ako ju je pismenim putem naručila službena osoba Naručitelja, u protivnom Naručitelj nije dužan prihvatiti račun Upravitelja 4.2.3. Za vrijeme pružanja posebne podrške Naručitelj je dužan osigurati prisutnost osobe upoznate s funkcioniranjem i stanjem sustava 4.2.4. Usluga posebne podrške plada se na temelju zasebno ispostavljenog računa (plativog najkasnije 15 dana od dana dostave Naručitelju), a mogu ga sačinjavati slijedede stavke: 4.2.4.1. satnica za radno vrijeme razvojnog inženjera 4.2.4.2. putni troškovi po prijeđenom kilometru (važeća neoporeziva naknada za trošak goriva) 4.2.4.3. dnevnica za posebne podrške dulje od 12 sati, računajući i vrijeme provedeno na putu (važeći neoporezivi iznos)

Sigurnosna politika i završne odredbe

5.1. Sigurnosna politika Upravitelja je skup standarada, procedura, enkripcijskih programskih rješenja i algoritama koji osiguravaju sigurno funkcioniranje sustava i kvalitetnu zaštitu podataka 5.2. Upravitelj je nositelj ISO27001 norme za informacijsku sigurnost 5.3. Povjerljive podatke koje posredno sadržavaju eDokumenti i ostali dokumenti koji su prošli kroz sustav nadzire isključivo računalni sustav te zaposlenici i suradnici Upravitelja i/ili Naručitelji nemaju pravo niti mogudnost uvida u iste, osim ako ih vlasnik podataka nije za to sam ovlastio 5.4. Svi podaci šalju se preko SSL protokola te su enkritptirani algoritmom, stoga ih neovlaštena osoba koja nema tajni ključ ne može čitati 5.5. Svi podaci pohranjeni su na mjestu za pohranu s redundantnim kopijama, te ostaju sačuvani u slučaju bilo kakve nepredviđene nezgode 5.6. Svaki skup podataka pojedinog Naručitelja na mjestu za pohranu nalazi se u njegovom posebnom diskovnom odjeljku zaštidenom korisničkim imenom i lozinkom poznatom samo Naručitelju. Proces autentifikacije nadzire samo računalni sustav, a u posebnim slučajevima osoba ovlaštena od strane Naručitelja. 5.7. Sukladnost poslovanja Upravitelja GDPR Uredbi EU: Upravitelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Naručitelja, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem usluga sukladno pozitivnom zakonodavstvu, sve u svrhu korištenja uslugama koje pruža. Naručitelj ima pravo na: pristup, ispravak, brisanje, prigovor Upravitelju i/ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ograničavanje obrade i prenosivost svojih osobnih podataka. Osobni podaci Naručitelja de biti pohranjeni na razdoblje propisano relevatnim propisima (npr. iz računovodstva i arhivskog gradiva) iz razloga što Upravitelj ima zakonsku i ugovornu obvezu obrađivati iste. Službenik za zaštitu osobnih podataka Upravitelja je Nenad Težak, nenad@tezak.com
6.1. U slučaju da se utvrdi nevaljanost bilo koje odredbe Opdih uvjeta poslovanja, to ne utječe na valjanost svih ostalih odredbi 6.2. U slučaju da Upravitelj prestane s radom iz bilo kojih okolnosti, obvezuje se prije završetka obavljanja poslovne aktivnosti iz ovih Opdih uvjeta poslovanja o tome obavijestiti sve Naručitelje, te im omoguditi preuzimanje pojedinih ili svih dokumenata iz eArhive, a sukladno Cjeniku 6.3. Upravitelj zadržava pravo promjene Opdih uvjeta poslovanja. Svaka promjena istih bit de objavljena na web stranicama www.moj-eracun.hr i vrijedi prvi slijededi radni dan
Preuzmite opće uvjete poslovanja